Emotetの感染を狙ったばらまき型メールの一例

Emotetの感染を狙ったばらまき型メールの一例