Webページ上で右クリックして[U短でURLを短縮化&プレビュー]を選択

Webページ上で右クリックして[U短でURLを短縮化&プレビュー]を選択