DDoS攻撃の生中継を地図上に視覚化する「Project Shield」

DDoS攻撃の生中継を地図上に視覚化する「Project Shield」