microSDカードを装着することで常時録画に対応する

microSDカードを装着することで常時録画に対応する