4.8V型画面の「NV-U3」(左上)、3.5V型画面の「NV-U3C」(右上)、6.1V型画面の「NV-U3DV」(下)

4.8V型画面の「NV-U3」(左上)、3.5V型画面の「NV-U3C」(右上)、6.1V型画面の「NV-U3DV」(下)