Slack Japan株式会社の林優氏(ソリューションズエンジニアリング部シニアソリューションズエンジニア)

Slack Japan株式会社の林優氏(ソリューションズエンジニアリング部シニアソリューションズエンジニア)